11.07.2022.SAD: Radno mjesto bez droga i radno mjesto pogodno za oporavak pruža podršku osobama koje se bore sa ovisnošću

SAD se suočavaju sa krizom javnog zdravlja povezanom sa zloupotrebom psihoaktivnih supstanci i ovisnošću. Prema podacima Nacionalnog centra za statistiku zloupotrebe droga, 139.8 miliona Amerikanaca dobi od 12 i više godina pije alkohol, dok njih 14.8 miliona ima poremećaj upotrebe alkohola, poznat i kao zloupotreba alkohola, ovisnost od alkohola ili alkoholizam. Pedeset tri miliona, odnosno 19.4% osoba dobi od 12 i više godina, konzumiralo je ilegalne lijekove ili zloupotrebljavalo lijekove na recept u posljednjih godinu dana. Skoro 60 miliona ljudi konzumira duhan.

Ukoliko se alkohol i duhan pridruže kategoriji nedozvoljenih supstanci, 165 miliona — ili 60.2% Amerikanaca dobi od 12 i više godina trenutno zloupotrebljava opijate. Sedamdeset procenata konzumenata nedozvoljenih supstanci zaposleno je sa punim ili na pola radnog vremena.

Prema Nacionalnom institutu za zloupotrebu droga, procjenjuje se da su troškovi zloupotrebe alkohola, duhana i psihoaktivnih supstanci zapanjujući, te da premašuju 740 milijardi dolara godišnje. Ovi troškovi uključuju porast troškova zdravstvene zaštite, troškove kriminala i oko 81 milijardu dolara izgubljene produktivnosti na radnom mjestu uslijed odsustva, prividnog prisustva i fluktuacije zaposlenih.

COVID-19 drastično je pogoršao problem i pogođena su sva radna mjesta, a ne samo oni koji zapošljavaju neophodne radnike. Tegobe i dugotrajno ljudsko devastiranje neki nazivaju „pandemijom unutar pandemije“. Naime, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (eng. CDC, The Centres for Disease Control and Prevention), nedavno je iznio podatak da je više od 100.000 ljudi umrlo od predoziranja drogom u periodu od godinu dana, zaključno sa aprilom 2021. godine.

Kako poslodavci mogu da se pobrinu o svojim zaposlenim, smanje rizik i spriječe finansijski gubitak? Dok se neki poslodavci fokusiraju na to da stvore Radno mesto bez droga, drugi sve više pokušavaju nešto novo. Radno mjesto pogodno za oporavak postaje sve popularnije.

Radno mjesto bez droga

Predsjednik Ronald Regan je 1988. godine usvojio Zakon o Radnom mjestu bez droga (eng. DFWA, Drug-free Workplace Act). Taj Zakon se odnosi na kompanije sa federalnim ugovorima većim od 100.000 dolara i sve primaoce federalnih sredstava. Ove kompanije moraju da uspostave i održe Radno mesto bez droga u skladu sa zahtjevima zakona, kako bi dobile federalne ugovore ili bespovratna sredstva.

DFWA zahtijeva od poslodavaca da uspostave politiku bez droge i obavijeste svoje zaposlene da je ilegalna proizvodnja, distribucija, posjedovanje ili konzumacija kontrolisanih supstanci na radnom mestu zabranjena.

Preduslov za zaposlenje u okviru Radnog mjesta bez droge je poštivanje zahtjeva koje propisuje Zakon. Stoga poslodavci moraju zaposlenima pružiti informacije o pravilima i procedurama, kao i o njihovim pravima obzirom na disciplinski postupak koji može biti pokrenut uslijed kršenja politike Radnog mjesta bez droge.

Zakon također nalaže kompaniji da obezbijedi programe podizanja svjesti o drogama, osmišljene tako da edukuju zaposlene o opasnostima vezanim za zloupotrebu droga. Drugi aspekti zakona zahtijevaju od kompanije da zaposlenima obezbijedi programe savjetovanja, liječenja i rehabilitacije.

Neki bi mogli reći da je primarni fokus Radnog mjesta bez droge na poštivanju ili usklađenosti poslovanja sa Zakonom, pri čemu je dobrobit zaposlenih od sekundarnog značaja. Međutim, u praksi, ovaj Zakon ima manju snagu primjene od drugih federalnih zakona (na primjer OSHA, ADA i tako dalje), ali je veoma važan instrument u podizanju svijesti o zloupotrebi psihoaktivnih supstanci na radnom mestu.

Kao i drugi poslodavci, poslodavci na Radnom mestu bez droge se suočavaju  sa mnogim izazovima dok se trude da privuku i zadrže zaposlene. Ovo važi čak i u idealnim uslovima na tržištu rada, ali posebno tokom aktuelne globalne pandemije gde je trenutno tržište rada  daleko od idealnog.

Na primjer rekreativna upotreba marihuane sada je legalna u 19 država i dodatno u okrugu Columbia (DC). Pored toga, 36 država, uključujući okrug Columbia, legalizovalo je upotrebu marihuane u ljekovite svrhe. Ova realnost dodatno otežava poslodavcima na Radnom mestu bez droge proces zapošljavanja.

Radno mjesto pogodno za oporavak

Umjesto da se fokusira na ispunjavanje zakonskih legislativa, Radno mjesto koje je pogodno za oporavak nudi saradnički pristup u rješavanju problema zloupotrebe psihoaktivnih supstanci, ovisnosti i oporavka na radnom mestu.

Inicijativu Radno mjesto pogodno za oporavak pokrenuo je 2018. godine guverner New Hampshire, Chris Sununu. Inicijativa podstiče poslodavce u javnom i privatnom sektoru, zaposlenike i zajednice da zajedno rade na podizanju svijesti o poremećaju upotrebe supstanci. Istovremeno, ovi poslodavci su ohrabreni da istraže načine zadovoljavanja potreba zaposlenih koji su u oporavku, onih koji su radoznali i žele da saznaju nešto više o oporavku, ili onih koji žele da pristupe resursima neophodnim za pružanje pomoći prijateljima, porodici ili drugim voljenim osobama koje se bore sa poremećajem upotrebe supstanci.

Pored pružanja podrške i pristupa resursima zajednice, ove inicijative nastoje da smanje ili eliminišu barijere, kao što je stigma, uz istovremeno stvaranje psihološki bezbijednog okruženja za rad.

Lideri u obezbjeđivanju Radnog mesta pogodnog za oporavak shvataju da je stabilno zaposlenje suštinska komponenta dugoročnog oporavka. Stalan posao donosi dobrobit ne samo zaposlenom, već i njegovoj porodici, kompaniji i široj zajednici.

Kompanije koje učestvuju u inicijativama Radno mjesto pogodno za oporavak ostvaruju dirktnu korist u svojim poslovnim rezultatima. Na primjer, Savjet za nacionalnu bezbijednost izvještava da kompanije u prosjeku uštede 8.500 dolara za svakog zaposlenog koji se oporavi od poremećaja upotrebe supstanci. Ista studija pokazuje da zaposlenici u oporavku u prosjeku odsustvuju sa posla 3,6 radnih dana manje u odnosu na ostale zaposlene svake godine .

Na kraju, kompanije koje provode inicijative za oporavak na radnom mjestu, pružaju svojim zaposlenima potrebnu psihološku sigurnost da bi se razbila stigma koja je inače povezana sa poremećajima upotrebe supstanci, ovisnosti i oporavka.

Neke inovativne kompanije bi trebale razmotriti implementaciju Radnih mjesta pogodnih za oporavak u sklopu svojih inicijativa Pravo na različitost i inkluzija.  Mnoge kompanije već sponzorišu grupe resursa zaposlenih (eng. ERG, Employee Resource Groups) koje predvode zaposleni. Salesforce je primjer kompanije koja je koristila ovakav pristup, što je rezultiralo stvaranjem Zajednice za borbu protiv ovisnosti, koja je počela sa radom sa samo četvoro zaposlenih, a sada je taj broj porastao na više od 1.000 zaposlenih.

Grupe zaposlenih na Radnom mestu pogodnom za oporavak su u mogućnosti da pruže pomoć kada su u pitanju velike promjene u kulturi radnog mesta. Ove grupe sarađuju sa pružaocima usluga oporavka u zajednici i rade na planiranju, organizovanju i sponzorisanju događaja, programa i aktivnosti vezanih za oporavak. Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, povećanje svijesti i razumijevanja kroz obuku i obrazovanje, temeljno je za usvajanje zdravih obrazaca ponašanja.

Organizacije poput Međunarodnog centra za edukaciju o ovisnosti i oporavku obučavaju licencirane moderatore za podizanje svijesti o ovisnosti, kako bi oni te programe i druge aktivnosti obuke prenijeli na zaposlene i menadžere, a koji na taj način dopunjavanju postojeće usluge Programa za pomoć zaposlenim (eng. EAP, Employee Assistance Program).

Što više radnih mesta normalizuje razgovore o zloupotrebi supstanci, ovisnosti i oporavku, veća je vjerovatnoća da će se zaposleni proaktivno povezati sa pružaocima usluga Programa za pomoć zaposlenim (eng. EAP, Employee Assistance Program ) ili sa drugim resursima vezanim za ovisnost i oporavak u zajednici. Ovaj proaktivni pristup je mnogo bolji od čekanja da dođe do nesreće ili kritičnog incidenta.

Inicijativa Radno mjesto pogodno za oporavak je prešla dug put od kada je pokrenuta u New Hampshire sa samo 29 kompanija koje su učestvovale u pilot programu. Do kraja 2020. godine, 279  firmi se prijavilo da učestvuje u inicijativi, koja uzima zamah i nastavlja da raste i izvan New Hapmshire.

Trenutno preko 20 država radi na implementaciji sopstvenih inicijativa Radno mjesto pogodno za oporavak. Da biste saznali više, djelimičnu listu država koje sponzorišu inicijative i resurse za oporavak na radnom mestu možete pronaći ovde.

Uprkos aktuelnim izazovima vezanim za ovisnost u našem svijetu nakon Covid pandemije, poslodavci više nego ikada prepoznaju vrijednost privlačenja i zadržavanja vrhunskih talenata. Stvaranjem Radnog mjesta pogodnog za oporavak poslodavci stvaraju zdrava radna mjesta na kojima su zaposleni u mogućnosti da lako dobiju pomoć koja im je potrebna, a sve kako bi na poslu dali sve od sebe.

Izvor:

https://www.benefitnews.com/opinion/making-your-workplace-drug-free-and-recovery-friendly-can-help-support-people-with-addictions